Quan s’acumulen diverses societats, amb activitats que poden ser similars o bé tenir poc a veure entre si, arriba un moment que detectem la necessitat d’endreçar i recollir totes aquestes persones i entitats jurídiques al voltant d’un mateix paraigua juridicolegal. Es tracta d’una integració empresarial que cal dissenyar i planificar amb una visió estratègica, de manera que s’assoleixi una optimització fiscal global en relació amb el conjunt d’empreses que configuren l’anomenat holding empresarial.

A banda dels beneficis d’optimització fiscal de la riquesa derivats de la creació i manteniment d’un holding empresarial, i relacionats també amb la fiscalitat i tributació internacional associades, Gutierrez Pujadas & Partners contribueix a potenciar la contenció de despeses, a millorar l’eficiència de la comptabilitat  i a disminuir el risc econòmic.

A més a més, els holdings empresarials doten el grup d’una nova fortalesa corporativa i ofereixen una mirada estratègica i integral que permet observar les diferents societats des d’una atalaia holística i una perspectiva elevada, de grup. Tot això enforteix, millora i confereix un major sentit corporatiu a la presa de decisions empresarials.