Novetats Econòmiques del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març
Abril 8, 2020

Novetats Econòmiques del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març

Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Les mesures adoptades en aquest Reial decret-llei estan orientades a un triple objectiu:

1.- Reforçar la protecció dels treballadors, les famílies i els col·lectius vulnerables

2.-Donar suport a la continuïtat en l’activitat productiva i el manteniment de l’ocupació

3.- Reforçar la lluita contra la malaltia.

 

Les mesures de caràcter econòmic que es contenen en el Reial decret-llei, són:

Suport a treballadors, famílies i col·lectius vulnerables

Una primera sèrie de mesures de suport a treballadors, famílies i col·lectius vulnerables, que es veuen particularment afectats per les circumstàncies actuals. S’adopten mesures per garantir l’assistència a domicili de les persones dependents, per ampliar la protecció en l’àmbit energètic i de subministrament d’aigua, així com en la prestació dels serveis de telecomunicacions. També es reforça la protecció dels treballadors autònoms i es disposa una moratòria en el pagament de les quotes hipotecàries dels col·lectius particularment vulnerables. 

S’adopta una mesura de caràcter urgent dirigida a assegurar la protecció dels deutors hipotecaris en situació de vulnerabilitat després de l’aprovació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

 

Mesures de garantia de liquiditat per sostenir l’activitat econòmica

S’estableixen diverses mesures de garantia de liquiditat per sostenir l’activitat econòmica davant les dificultats transitòries conseqüència de la situació generada pel COVID-19.

En primer lloc, amb la finalitat de fomentar els objectius anteriors, aquesta norma preveu l’aprovació d’una línia d’avals per compte de l’Estat per a empreses i autònoms de fins a 100.000 milions d’euros, que cobreixi tant la renovació de préstecs com nou finançament per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagaments, per atendre les seves necessitats derivades, entre altres, de la gestió de factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent-hi les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries, per  facilitar el manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics de COVID-19.

Així mateix, com a complement a la mesura anterior, es permet ampliar la capacitat d’endeutament net de l’Institut de Crèdit Oficial en la Llei de Pressupostos de l’Estat en 10.000 milions d’euros, per facilitar immediatament liquiditat addicional a les empreses, especialment a les PIMES i als autònoms, a través de les Línies d’ICO de finançament ja existents. D’aquesta manera, l’Institut de Crèdit Oficial adoptarà totes les mesures precises per ampliar el finançament disponible i millorar l’accés al crèdit de les empreses, sense posar en risc el necessari equilibri financer de l’Institut de Crèdit Oficial.        

 

Suspensió de terminis en l’àmbit tributari

En atenció a les dificultats que la situació excepcional generada pel COVID-19 pot comportar per als obligats tributaris en vista a complir certes obligacions tributàries i tràmits en procediments de caràcter tributari, fonamentalment per atendre requeriments i formular al·legacions en termini en procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors tributaris i alguns de revisió en matèria tributària, resulta aconsellable flexibilitzar els terminis amb els quals compta el contribuent per afavorir-ne el  dret d’al·legar i provar i facilitar el compliment del deure de col·laborar amb l’Administració Tributària de l’Estat i d’aportar els documents, dades i informació de transcendència tributària de què es tracti.

A aquest efecte:

Els terminis de pagament del deute tributari prevists en els apartats 2 i 5 de l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, els venciments dels terminis i fraccions dels acords d’ajornament i fraccionament concedits, els terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns als quals es refereixen els articles 104.2 i 104 bis del Reglament General de Recaptació, aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, i els terminis per atendre els requeriments, diligències d’embargament i sol·licituds d’informació amb transcendència tributària, per formular al·legacions davant actes d’obertura d’aquest tràmit o d’audiència, dictats en procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors materials i de revocació, que no hagin conclòs a l’entrada en vigor d’aquest reial decret-llei, s’ampliaran fins al 30 d’abril de 2020.

Addicionalment, en el si del procediment administratiu de constrenyiment, no es procedirà a l’execució de garanties que recaiguin sobre béns immobles des de l’entrada en vigor del present reial decret llei i fins al dia 30 d’abril de 2020.

Els terminis previstos en els apartats 2 i 5 de l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, els venciments dels terminis i fraccions dels acords d’ajornament i fraccionament concedits, així com els terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns als quals es refereixen els articles 104.2 i 104 bis del Reglament General de Recaptació, aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, a més de l’establert per atendre els requeriments, diligències d’embargament, sol·licituds d’informació o actes d’obertura de tràmit d’al·legacions o d’audiència que es comuniquin a partir de l’entrada en vigor d’aquesta mesura s’amplien fins al 20 de maig de 2020, tret que l’atorgat per la norma general sigui major, i en aquest cas aquest resultarà d’aplicació.

Si l’obligat tributari, no obstant això, té la possibilitat d’acollir-se a l’ampliació dels terminis dels apartats anteriors o, sense fer reserva expressa a aquest dret, atengués el requeriment o sol·licitud d’informació amb transcendència tributària o presentés les seves al·legacions, es considerarà evacuat el tràmit.

El període a què es refereix l’apartat anterior no computarà a l’efecte dels terminis establerts en l’article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ni a l’efecte dels terminis de caducitat.

Únicament als efectes del còmput dels terminis previstos en l’article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en el recurs de reposició i en els procediments economicoadministratius, s’entendran notificades les resolucions que els posin fi quan s’acrediti un intent de notificació de la resolució entre l’entrada en vigor del present Reial decret-llei i el 30 d’abril de 2020.

El termini per interposar recursos o reclamacions economicoadministratives enfront d’actes tributaris, així com per recórrer en via administrativa les resolucions dictades en els procediments economicoadministratius, no s’iniciarà fins conclòs aquest període, o fins que s’hagi produït la notificació en els termes de la Secció Tercera del Capítol II del Títol III de la Llei 58/2003, de 17 de desembre General Tributària, si aquesta última s’hagués produït amb posterioritat a aquell moment.

Els terminis per atendre els requeriments i sol·licituds d’informació formulats per la Direcció General del Cadastre que es trobin en termini de contestació a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret-llei s’amplien fins al 30 d’abril de 2020.

Els actes d’obertura de tràmit d’al·legacions o d’audiència que es comuniquin a partir de l’entrada en vigor d’aquesta mesura per la Direcció General del Cadastre tindran de termini per ser atesos fins al 20 de maig de 2020, tret que l’atorgat per la norma general sigui major, i en aquest cas aquest resultarà d’aplicació.

Si l’obligat tributari, no obstant això, té la possibilitat d’acollir-se a l’ampliació dels terminis dels apartats anteriors o sense fer reserva expressa a aquest dret, atengués el requeriment o sol·licitud d’informació amb transcendència tributària o presentés les seves al·legacions, es considerarà evacuat el tràmit.

El període comprès des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret-llei i fins al 30 d’abril de 2020 no computarà a l’efecte de la durada màxima dels procediments iniciats d’ofici, si bé durant aquest període podrà l’Administració impulsar, ordenar i realitzar els tràmits imprescindibles.

 

Mesures addicionals de flexibilització

Finalment, s’estableixen mesures addicionals de flexibilització per permetre una resposta adequada a la situació excepcional.

S’estableixen una sèrie de mesures extraordinàries aplicables al funcionament dels òrgans de govern de les persones jurídiques de dret privat i igualment s’estableixen una sèrie de mesures extraordinàries aplicables al funcionament dels òrgans de govern de les societats anònimes cotitzades.

Entre d’altres, és destacable que el termini de tres mesos a comptar des del tancament de l’exercici social per a què l’òrgan de govern o administració d’una persona jurídica obligada formuli els comptes anuals, ordinaris o abreujats, individuals o consolidats, i, si fos legalment exigible, l’informe de gestió, i per formular els altres documents que siguin legalment obligatoris per la legislació de societats, queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma, reprenent-se de nou per a un període de tres mesos a comptar des d’aquesta data.