Novetats Laborals del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març
Abril 8, 2020

Novetats Laborals del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març

Les mesures de caràcter laboral que es contenen al Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 es podrien resumir en:

Caràcter preferent del treball a distància.

Amb la finalitat d’executar les mesures de contenció previstes per la normativa aplicable, garantint alhora la continuïtat de l’activitat empresarial i les relacions laborals, es prioritzaran els sistemes d’organització que permetin mantenir l’activitat per mecanismes alternatius, particularment per mitjà del treball a distància, havent-hi de facilitar les mesures oportunes per fer-ho possible.

Aquestes mesures alternatives, particularment el treball a distància, hauran de ser prioritàries enfront de la cessació temporal o reducció de l’activitat, havent l’empresa d’adoptar les mesures oportunes si això és tècnicament i raonablement possible i si l’esforç d’adaptació necessari resulta proporcionat.

 

Dret d’adaptació de l’horari i reducció de jornada.

 S’estableixen mesures per afavorir la conciliació laboral, mitjançant el dret dels treballadors per compte d’altri que acreditin deures de cura a persones dependents per les circumstàncies excepcionals relacionades amb la prevenció de l’extensió del COVID-19 a accedir a l’adaptació o reducció de la seva jornada, amb la consegüent disminució proporcional del salari.

S’estableixen drets alternatius com és el dret d’adaptació, enfront de l’absència durant tota la jornada, susceptibles de generar menys efectes adversos tant en la persona treballadora com en la mateixa empresa.

Aquesta configuració beneficiosa per a la persona treballadora és conseqüent amb el fet que no percebrà retribució ni cap prestació durant la situació d’emergència. Això implica que tendirà a sol·licitar preferentment l’adaptació de la jornada, que li permet mantenir el treball i la seva retribució, o reduccions d’intensitat baixa a l’efecte de perdre la mínima quantia retributiva.

Pot consistir en canvi de torn, alteració d’horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi en la forma de prestació del treball, incloent-hi la prestació de treball a distància, o en qualsevol altre canvi de condicions que estigués disponible a l’empresa o que pogués implantar-se de manera raonable i proporcionada, tenint en compte el caràcter temporal i excepcional de les mesures contemplades en la present norma, que es limita al període excepcional de durada del COVID-19.

La reducció de jornada especial haurà de ser comunicada a l’empresa amb 24 hores d’antelació, i podrà aconseguir el cent per cent de la jornada si resultés necessari. En cas de reduccions de jornada que arribin al 100%, el dret de la persona treballadora haurà d’estar justificat i ser raonable i proporcionat en atenció a la situació de l’empresa.

 

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als afectats per declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

Es posa l’accent en la casuística dels autònoms, particularment afectats per la situació actual, creant una prestació extraordinària per cessament d’activitat, que cobreix la finalització de l’activitat provocada per una situació en tot cas involuntària.

Amb caràcter excepcional i vigència limitada a un mes, a partir de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o fins a l’últim dia del mes en què finalitzi aquest estat d’alarma, en cas que aquest es perllongués durant més d’un mes, els treballadors per compte propi o autònoms les activitats dels quals quedin suspeses, en virtut del que es preveu a l’esmentat Reial decret, o, en un altre cas, quan la seva facturació en el mes anterior al qual se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat que es regula en aquest article, sempre que compleixin els següents requisits:

 1. Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.
 2. En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75 per cent, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.
 3. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació no es complís aquest requisit, Seguretat Social convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

La quantia de la prestació es determinarà aplicant el 70 per cent a la base reguladora. Quan no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

La prestació extraordinària per cessament d’activitat regulada en aquest article tindrà una durada d’un mes, ampliant-se, en el seu cas, fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior al mes. El temps de la seva percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

La gestió d’aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

 

Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major.

 Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la causa directa en pèrdues d’activitat a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d’una situació de força major.

En els supòsits en què es decideixi per l’empresa la suspensió de contractes o la reducció temporal de la jornada de treball amb base a allò descrit, s’aplicaran les següents especialitats:

 1. El procediment s’iniciarà mitjançant sol·licitud de l’empresa, que s’acompanyarà d’una Memòria o informe justificatiu relatiu a la vinculació de la pèrdua de l’activitat i la corresponent documentació acreditativa.En aquells casos que els centres de treball pertanyin a un sector inclòs en l’annex de Reial decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi humanitària ocasionada pel COVID-19, n’hi haurà prou amb la presentació de qualsevol document que acrediti aquesta circumstància.
 2. L’empresa haurà de comunicar la seva sol·licitud a les persones treballadores i traslladar l’informe anterior i la documentació acreditativa, en cas d’existir, a la representació d’aquestes. Es detallarà en un altre document en el qual s’indiqui el període de durada del ERTE (Des de.. – Fins a…) i l’activitat de l’empresa conforme a la relació que figura al final d’aquest document.
 3. L’existència de força major, com a causa motivadora de suspensió dels contractes o de la reducció de jornada prevista en aquest article, haurà de ser constatada per l’autoritat laboral, qualsevol que sigui el nombre de persones treballadores afectades.
 4. La resolució de l’autoritat laboral es dictarà en el termini de cinc dies des de la sol·licitud, previ informe, en el seu cas, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i haurà de limitar-se a constatar l’existència, quan s’escaigui, de la força major al·legada per l’empresa, corresponent a aquesta la decisió sobre l’aplicació de mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada, que tindran efecte des de la data del fet causant de la força major.
 5. L’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la sol·licitud de la qual serà potestativa per a l’autoritat laboral, s’evacuarà en el termini improrrogable de cinc dies.

Comentar que en els casos en els quals no es pugui realitzar un ERTE per causes de força major, s’haurà de tramitar un ERTE per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, seguint el mateix procediment. Encara que el termini perquè pugui executar-se s’amplia a 5 dies, no tindrà la immediatesa del ERTE per causes de força major establert en aquest Reial decret llei, encara que els efectes sí que es podran retrotreure.

 

Mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb el COVID-19.

 En els expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada autoritzats sobre la base de força major temporal vinculada al COVID-19, la Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà l’empresa de l’abonament de l’aportació empresarial, així com d’allò relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada autoritzat sobre la base d’aquesta causa quan l’empresa, a 29 de febrer de 2020, tingués menys de 50 treballadors en situació d’alta a la Seguretat Social. Si l’empresa tingués 50 treballadors o més en situació d’alta a la Seguretat Social, l’exoneració de l’obligació de cotitzar aconseguirà al 75% de l’aportació empresarial.

Aquesta exoneració no tindrà efectes per a la persona treballadora, mantenint-se la consideració d’aquest període com a efectivament cotitzat amb caràcter general.

L’exoneració de quotes s’aplicarà per la Tresoreria General de la Seguretat Social a instàncies de l’empresari, prèvia comunicació de la identificació dels treballadors i període de la suspensió o reducció de jornada.

 

Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació.

Davant l’extraordinària situació de gravetat, en el present Reial decret-llei es reforça la cobertura als treballadors afectats per un ERTE, possibilitant-los que tinguin accés a la prestació contributiva per desocupació, encara que no disposin del període de cotització necessari per tenir-hi accés i, addicionalment, determinant que el període de la suspensió del contracte o la reducció de la jornada durant els quals estiguin percebent aquesta prestació no els computi a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció legalment establerts. En circumstàncies normals, durant un ERTE el treballador pot accedir a la prestació contributiva per desocupació si compta amb el període de cotització necessari per tenir-hi accés i, a més, aquest període li computa a efecte dels períodes màxims de percepció de la prestació.

La durada de la prestació s’allargarà fins a la finalització del període de suspensió del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball de les quals porta causa.

 

Limitació temporal dels efectes de la presentació extemporània de sol·licituds de prestacions per desocupació.

Durant el període de vigència de les mesures extraordinàries en matèria de salut pública adoptades per les autoritats per combatre els efectes de l’extensió del COVID-19 (limitació de la mobilitat dels ciutadans o que tinguin a veure amb el funcionament dels serveis públics), la presentació de les sol·licituds d’alta inicial o represa de la prestació i el subsidi per desocupació realitzada fora dels terminis establerts legalment no implicarà que es redueixi la durada del dret a la prestació corresponent.

 

ANNEX. RELACIÓ D’ACTIVITATS

 1. Museus.
 2. Arxius.
 3. Biblioteques.
 4. Monuments
 5. Espectacles públics.
 6. Esplai i diversió.
 7. Cafè-espectacle.
 8. Circs.
 9. Locals d’exhibicions.
 10. Sales de festa.
 11. Restaurant-espectacle.
 12. Altres locals o instal·lacions assimilables als esmentats.
 13. Culturals i artístics: Auditoris, Cinemes, Places, recintes i instal·lacions taurines.
 14. Altres recintes i instal·lacions: Pavellons de Congressos, Sales de concerts, Sales de conferències, Sales d’exposicions, Sales multiús, Teatres.
 15. Esportius: Locals o recintes tancats, Camps de futbol, rugbi, beisbol i assimilable, Camps de bàsquet, handbol, voleibol i assimilable, Camps de tir al plat, de colomí i assimilables, Galeries de tir, Pistes de tennis i assimilables, Pistes de patinatge, hoquei sobre gel, sobre patins i assimilables, Piscines, Locals de boxa, lluita, judo i assimilable, Circuits permanents de motocicletes, automòbils i assimilables, Velòdroms, Hipòdroms, canòdroms i assimilables, Frontons, trinquets, pistes d’esquaix i assimilables, Poliesportius, Pistes de bitlles i assimilables, Salons de billar i assimilables, Gimnasos, Pistes d’atletisme, Estadis, Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables als esmentats.
 16. Espais oberts i vies públiques: Recorreguts de carreres pedestres, Recorreguts de proves ciclistes, motociclistes, automobilístiques i assimilables, Recorreguts de motocross, trial i assimilables, Proves i exhibicions nàutiques, Proves i exhibicions aeronàutiques, Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables als esmentats.
 17. Activitats recreatives de ball: Discoteques i sales de ball, sales de joventut.
 18. Activitats recreatives Esportiu-recreatives: Locals o recintes, sense espectadors, destinats a la pràctica esportiu-recreativa d’ús públic, en qualsevol de les seves modalitats.
 19. Jocs i apostes: Casinos, Establiments de jocs col·lectius de diners i d’atzar, Salons de joc, Salons recreatius, Rifes i tómboles, Altres locals i instal·lacions assimilables als d’activitat recreativa de Jocs i apostes conforme a allò que estableixi la normativa sectorial en matèria de joc, Locals específics d’apostes.
 20. Culturals i d’oci: Parcs d’atraccions, fires i assimilables, Parcs aquàtics, Casetes de fira, Parcs zoològics, Parcs recreatius infantils.
 21. Recintes oberts i vies públiques: Revetlles, desfilades i festes populars o manifestacions folklòriques.
 22. D’oci i diversió – Bars especials: Bars de copes sense actuacions musicals en directe, Bars de copes amb actuacions musicals en directe.
 23. D’oci i diversió – D’hostaleria i restauració: Tavernes i cellers, Cafeteries, bars, cafè- bars i assimilables, Xocolateries, gelateries, salons de te, croissanteries i assimilables, Restaurants, autoserveis de restauració i assimilables, Bars-restaurant, Bars i restaurants d’hotels, excepte per donar servei als seus hostes, Salons de banquets, Terrasses.
 24. Activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament, inclòs l’ensenyament universitari, així com qualssevol altres activitats educatives o de formació impartides en altres centres públics o privats.
 25. Locals i establiments minoristes.