.
En Gutierrez Pujadas & Partners som experts en operacions de reestructuració societària i creació d'estructura de holding empresarial. Ens encarreguem de la creació i manteniment de l'holding empresarial, i valorem les opcions d'estructura per obtenir les majors avantatges des d'un punt de vista legal, fiscal i organitzatiu.
  • Registre en Administracions fiscals de la UE per a l'obtenció del nombre fiscal.
  • Preparació i presentació de liquidacions d'IVA en administracions fiscals de la UE.
  • Perfecta estructuració fiscal d'empreses i participacions internacionals.
  • Estructuració de holdings.
  • Previsions successòries, fundacions (trusts).
  • Elecció de la forma jurídica a l'hora de crear empreses a l'estranger.
  • Redacció de contractes amb marcs amb l'empresa holding i les seves filials.