Quan s’acumulen béns i actius, la planificació de la successió, el testament i l’herència no és tan sols una tasca indispensable de cara a una bona gestió patrimonial sinó que, a més, millora el procés de presa de decisions a curt i llarg termini  i contribueix a l’optimització fiscal de la seva riquesa. 

La redacció i execució de testaments oberts, testaments tancats, memòries testamentàries, codicils, llegats, marmessors, pactes successoris, legítimes; acceptacions d’herència; herències amb testament i herències sense testament; testaments vitals o documents de voluntats avançades i acords entre hereus constitueixen alguns dels serveis associats a aquesta àrea d’expertesa.

I és que, al capdavall, una bona planificació immobiliària i patrimonial, fins i tot una bona estratègia a generacions vista de l’estructura i l’evolució d’una family office, haurien d’incorporar sempre una perspectiva i mirada associades a la successió y herència dels béns i actius acumulats en vida. Tot això en preservarà i incrementarà el valor, alhora que serà un bon exemple per a les futures generacions.