Com més gran és el patrimoni d’una família, més necessari es fa dedicar recursos, de temps i d’expertesa, a la gestió professional del conjunt de béns i actius familiars.

Tant si posseeix una o diverses empreses familiars, com si les he venudes, la qüestió rellevant és que la seva família disposa de molt de patrimoni que, evidentment, ha de ser administrat a partir d’una estratègia que compleixi amb uns requisits irrenunciables: preservar el conjunt de béns i actius, fer créixer el patrimoni  pensant en les properes generacions i mantenir els valors i principis familiars.

La tasca diària de la familiy office d’una gran empresa familiar implica un cert nivell d’assessorament legal i fiscal; la gestió i planificació patrimonial a curt i a llarg termini; la implementació i administració d’estructures tals com els fideïcomisos, les fundacions, les assegurances de vida i les entitats corporatives; i la planificació dels béns successoris, buscant-hi sempre la preservació dels actius per fer-ne una correcta transferència a la següent generació.

Si bé una familiy office sempre sol augmentar el control i la supervisió de l’activitat econòmica de la família i està al servei de la planificació estratègica de preservació, creixement i transferència futura del patrimoni familiar, cal recordar que el ventall i l’abast dels serveis d’una familiy office estan lligats a les necessitats específiques i la mentalitat patrimonial de cada família i empresa familiar.