.

Durant la vida acumulem patrimoni de tot tipus, el valor del qual cal preservar i incrementar progressivament. Per aconseguir-ho, és indispensable dissenyar una estratègia de planificació patrimonial a curt, mig i llarg termini.

La millor de les planificacions patrimonials comença per la confecció i desenvolupament d’un balanç patrimonial, per conèixer amb precisió l’estat del patrimoni personal, familiar i empresarial; les inversions realitzades; el deute contret; els retorns pendents i els possibles punts dèbils. Aquesta primera diagnosi donarà pas a una estratègia financera que tindrà en compte aspectes com la liquiditat; el deute i el refinançament; la consolidació; la internacionalització; les estratègies d’inversió, desinversió i diversificació d’actius i una necessària estimació i gestió dels riscos i les oportunitats.

Tot aquest procés, marcat per una constant necessitat de presa de decisions, requereix d’una visió i directrius estratègiques  inicials que han de estar ben definides. És en aquesta faceta que Gutierrez Pujadas & Partners aporta un gran valor diferencial. L’optimització de l’estructura patrimonial i familiar; el disseny i implementació d’una family office; les reestructuracions de grups empresarials i familiars; les compravendes, fusions i adquisicions corporatives i la planificació de les herències i les successions, així com la resta de transmissions patrimonials i la planificació de la jubilació, són tan sols alguns dels serveis associats a la planificació patrimonial, sempre al servei de l’optimització fiscal de la seva riquesa.