.
Assessorem sobre el patrimoni de les famílies amb l'objectiu de preservar-lo de generació en generació. La gestió diària de la Familiy office necessita un bon assessorament legal, fiscal i pel que fa a la planificació patrimonial a curt i a llarg termini; la implementació i administració d'estructures com ara els fideïcomisos, les fundacions, les assegurances de vida i les entitats corporatives; i la planificació dels béns successoris, buscant sempre la preservació dels actius per fer una correcta transferència a la següent generació. Una Familiy office està intrínsecament vinculada a les necessitats específiques i la mentalitat patrimonial de cada família, en Gutierrez Pujadas & Partners donarem un enfocament personalitzat i integrat que asseguri que cada detall sigui pres en consideració, adaptant-nos als desitjos de cada familiar particular.
 • Directrius estratègiques; suport en la presa de decisions.
 • Estratègia d'inversió, desinversió i diversificació d'actius.
 • Optimització de l'estructura patrimonial empresarial i familiar.
 • Assessorament, constitució, administració i gestió de vehicles d'inversió financera en diferents jurisdiccions.
 • Creació i desenvolupament del family office.
 • Balanç patrimonial: estat, inversions, deute, retorns, punts febles, etc.
 • Estratègia financera: deute i refinançament, liquiditat, consolidació, internacional.
 • Gestió de el risc: determinar i avaluar els riscos.
 • Reestructuració de grups empresarials o familiars.
 • Successions i donacions; altres transmissions patrimonials.
 • Fundacions familiars o empresarials.
 • Planificació de la jubilació.
 • Compravenda, fusions i adquisicions corporatives