Gutiérrez Pujadas & Partners

gutierrez-pujadas-asesoria
IRPF

En aquesta ocasió, ens complau abordar la recent Ordre HFP/1338/2023, publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el 15 de desembre de 2023, la qual introdueix reformes significatives en l’àmbit tributari, particularment en relació amb l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Contingut destacat de l’ordre:

La normativa s’orienta cap a l’adequació dels models de comunicació i declaració d’acord amb la nova regulació del règim especial aplicable a treballadors, professionals, emprenedors i inversors desplaçats a territori espanyol, en virtut de l’article 93 de la Llei de l’IRPF, conforme a la versió vigent des de l’1 de gener de 2023, segons estableix la Llei 28/2022.

Dos aspectes excel·lents de la modificació són la reducció del període de no residència prèvia a Espanya a cinc anys i l’ampliació de l’opció pel règim especial a noves categories, com a teletreballadors, emprenedors, professionals altament qualificats, entre altres, i els seus familiars, sota unes certes condicions.

Procediments i terminis:

L’opció per aquest règim especial, la renúncia o l’exclusió del mateix han de ser comunicades mitjançant el Model 149, aprovat en l’annex II de l’ordre. Els contribuents han de presentar electrònicament aquesta comunicació adjuntant la documentació requerida, conforme a l’article 7.2 de l’ordre, utilitzant l’opció “Aportar documentació complementària” en línia.

El contribuent principal ha de presentar la comunicació abans que els seus contribuents associats, i el termini màxim per a la presentació varia segons el cas, ja sigui l’inici de l’activitat a Espanya o l’entrada en territori espanyol.

Situacions específiques:

Per a aquells contribuents que van adquirir la seva residència fiscal a Espanya abans de l’entrada en vigor de l’ordre (abans del 16/12/2023), el termini per a exercir l’opció pel règim especial és de sis mesos des d’aquesta data, excepte disposició en contra, segons el que s’estableix en l’article 116 del Reglament de l’Impost.

En el cas de desplaçaments relacionats amb una relació laboral, l’inici d’activitats a distància o l’adquisició de la condició d’administrador d’una entitat, es permet l’opció pel règim especial abans de l’entrada en vigor de l’ordre, seguint les disposicions de l’article 119 del Reglament de l’Impost.

Quant a la comunicació de la renúncia, exclusió o finalització del desplaçament, s’emprarà el Model 149. La renúncia es realitzarà durant els mesos de novembre i desembre, adjuntant la còpia segellada de la comunicació de dades al retenidor per a treballadors per compte d’altri.

Declaració d’impostos:

Els contribuents sota aquest règim especial hauran de presentar la declaració de l’IRPF utilitzant el nou Model 151, aprovat en l’annex I de l’ordre. Aquest model es presentarà electrònicament i seguirà els terminis generals per a les declaracions d’IRPF. En cas de declaració amb resultat a ingressar i pagament mitjançant domiciliació bancària, aquest podrà realitzar-se fins a cinc dies abans de la finalització del termini de presentació.

Modificacions en el IRNR:

L’ordre també contempla ajustos en el Model 210 de l’Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR). Entre les modificacions, es destaca l’especificació que, en el cas de rendes derivades de l’arrendament d’immobles, el propi contribuent ha de figurar com la persona que realitza l’autoliquidació.

En conclusió, aquesta ordre introdueix canvis substancials en la tributació de treballadors i professionals desplaçats a Espanya, oferint noves opcions i simplificant procediments. És fonamental per als contribuents afectats comprendre i complir amb els nous requisits i terminis establerts. Mantindrem als nostres lectors informats sobre qualsevol desenvolupament addicional en aquest àmbit.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *