Gutiérrez Pujadas & Partners

Logo Gutierrez Pujas & Partners

Assessoria Fiscal i Comptable

ASSESSORIA FISCAL A BARCELONA

Des de Gutiérrez Pujadas & Partners, oferim un servei integral d’assessoria fiscal i comptable a nivell nacional i internacional tant a particulars com a empreses, residents i no residents a Barcelona i a Espanya. Comptar amb un assessorament fiscal i comptable és indispensable per a dur a terme un correcte desenvolupament de l’activitat econòmica des dels seus inicis. Durant més de 30 anys, en Gutiérrez Pujadas & Partners, el nostre objectiu principal ha estat i és, la tranquil·litat i benestar dels nostres clients. Monitorem i analitzem la situació econòmica de les empreses amb l’objectiu d’optimitzar la seva gestió i traçar futures estratègies econòmiques resolent possibles problemes fiscals i comptables de manera eficaç.

Asesoría fiscal y contable en Barcelona

SERVEIS EN ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE

Liquidacions d’IVA en Administracions Fiscals nacionals i Internacionals

Ens encarreguem de les liquidacions d’IVA davant les Administracions Fiscals nacionals i internacionals. Aquest servei inclou la gestió completa dels processos relacionats amb l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), assegurant la correcta presentació de les declaracions i el compliment normatiu en entorns internacionals.

Registre en Administracions Fiscals nacionals i Internacionals

Facilitem el registre i la formalització davant les Administracions Fiscals nacionals i internacionals. El nostre equip s’encarrega dels tràmits necessaris per a registrar l’activitat empresarial en els marcs fiscals corresponents, assegurant la regularitat i legalitat en l’àmbit internacional.

Reestructuració Empresarial

Oferim assessorament i acompanyament en processos de reestructuració empresarial. La nostra assistència abasta des de la revisió i redissenyo d’estructures organitzatives fins a la implementació d’estratègies que optimitzin l’eficiència i rendibilitat de l’empresa en entorns canviants i competitius.

Planificació Patrimonial i Successòria

Brindem serveis de planificació patrimonial i successòria, assegurant una gestió estratègica i eficient dels actius i l’herència. El nostre enfocament se centra en dissenyar estratègies que preservin i maximitzin el patrimoni, considerant aspectes fiscals i legals per a garantir la continuïtat i protecció del llegat familiar o empresarial.

Inspeccions d’Hisenda

Oferim assistència i assessorament en situacions d’inspecció per part de la Hisenda pública. El nostre equip especialitzat acompanya a l’empresa durant tot el procés d’inspecció, assegurant el compliment normatiu i brindant respostes eficaces a les sol·licituds d’informació per part de les autoritats fiscals.

Gestió Comptable i Assessorament

Proporcionem serveis integrals de gestió comptable, assegurant una gestió precisa i actualitzada dels registres financers. A més, oferim assessorament especialitzat en qüestions comptables, assegurant la correcta aplicació de les normatives i l’optimització dels recursos financers de l’empresa.

Anàlisi Financera i Elaboració de Comptes Anuals

Realitzem una anàlisi financera exhaustiva de la situació econòmica de l’empresa. Això inclou l’elaboració de comptes anuals detallats, permetent una avaluació precisa de la salut financera de l’empresa i facilitant la presa de decisions estratègiques.

Tràmits davant Entitats Financeres i Atenció a Requeriments

Gestionem tràmits financers davant entitats bancàries i financeres en nom de l’empresa, simplificant i agilitzant processos. A més, atenem requeriments de la AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària) i ens encarreguem de proporcionar respostes clares i completes per a satisfer les sol·licituds d’informació.

Declaració de la Renda i Gestió d’Impostos

Oferim assistència en la declaració de l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF) i gestionem una àmplia varietat d’impostos. El nostre enfocament se centra en assegurar la precisió en la declaració i la gestió eficient dels impostos, complint amb les normatives vigents.

Fiscalitat Nacional i Internacional

Proporcionem assessorament especialitzat en matèria de fiscalitat, tant a nivell nacional com internacional. El nostre enfocament s’adapta als diferents escenaris fiscals, assegurant el compliment normatiu i optimitzant l’estructura fiscal de l’empresa en entorns locals i internacionals.

Experts en assessorament a expatriats

Analitzem normatives tributàries i convenis de doble imposició per a aclarir obligacions fiscals, beneficis i incentius al país d’origen i destinació. Gestionem tràmits fiscals clau, des de declaracions fins a devolucions de retencions, assegurant compliment normatiu i beneficis fiscals per a expatriats.

Contacta amb nosaltres

Vols donar-li a la teva empresa el valor que mereix?