Gutiérrez Pujadas & Partners

Logo Gutierrez Pujas & Partners
crear un family office

Un family office és una entitat privada que gestiona el patrimoni, les inversions i les necessitats financeres i personals d’una família amb un alt patrimoni. Crear un family office és una decisió important que pot oferir nombrosos beneficis, incloent-hi la preservació de la riquesa, la planificació successòria i la gestió integral de les inversions. En aquest article, explorem els passos clau i consideracions essencials per a establir un family office reeixit.

Introducció al Family Office

Un family office és més que un simple gestor d’inversions; és una solució integral dissenyada per a atendre les necessitats financeres i personals d’una família. Existeixen dos tipus principals de family offices: Single Family Office (SFO) i Multi-*Family Office (MFO). Un SFO gestiona el patrimoni d’una sola família, proporcionant un control total i personalització completa. En contrast, un MFO atén diverses famílies, compartint recursos i reduint costos operatius.

Tipus de Family Office

Single Family Office (SFO)

Un Single Family Office (SFO) es dedica exclusivament a una família, oferint serveis altament personalitzats i confidencials. Els avantatges inclouen un control absolut sobre les decisions financeres i una estructura adaptada específicament a les necessitats de la família. No obstant això, els costos d’establiment i operació poden ser elevats, la qual cosa fa que aquest tipus d’office sigui adequat per a famílies amb un patrimoni net molt alt.

Multi-Family Office (MFO)

Un Multi-Family Office (MFO) ofereix serveis similars als d’un SFO però a múltiples famílies. Això permet distribuir els costos i aprofitar economies d’escala. Els MFOs proporcionen accés a experts en diverses àrees i poden ser una opció més assequible per a famílies amb patrimonis significatius, però no prou grans com per a justificar un SFO. La confidencialitat continua sent alta, encara que compartida dins d’una estructura més àmplia.

Planificació inicial

Definició d’objectius i metes

Abans d’establir un family office, és crucial definir els objectius i metes de la família. Aquests poden incloure la preservació del patrimoni, la planificació successòria, la gestió d’inversions, la filantropia i la millora de l’estil de vida. Una vegada definits, aquests objectius guiaran totes les decisions estratègiques del family office.

Avaluació de la necessitat d’un Family Office

Avaluar si realment es necessita un family office implica considerar la grandària del patrimoni, la complexitat dels actius i les necessitats de serveis personalitzats. Consultar amb assessors financers, realitzar una anàlisi detallada del patrimoni i discutir les expectatives amb tots els membres rellevants de la família són passos essencials per a prendre una decisió informada.

Estructura i Organització

Selecció de l’estructura legal

Triar l’estructura legal adequada és fonamental per a l’operativitat i eficiència del family office. Les opcions inclouen Societats limitades, Societats Anònimes i fundacions privades. Cada estructura té els seus propis avantatges i consideracions fiscals i legals, per la qual cosa és important seleccionar la que millor s’adapti a les necessitats i objectius de la família.

Disseny de l’estructura organitzativa

L’estructura organitzativa ha d’incloure un consell de família, directors i executius clau, i departaments especialitzats. Els rols han de definir-se clarament, des del director general fins als especialistes en inversions, planificació patrimonial i serveis personals. També és crucial establir polítiques i procediments interns per a guiar les operacions i assegurar l’eficiència i transparència.

Serveis i funcions del Family Office

Gestió d’inversions

La gestió d’inversions inclou el desenvolupament d’una estratègia d’inversió personalitzada, la selecció i diversificació d’actius, i el monitoratge i revisió contínua de l’acompliment de la cartera. Informes detallats i regulars proporcionen transparència i permeten prendre decisions informades.

Planificació patrimonial

La planificació patrimonial abasta la planificació successòria, l’estructuració d’actius, i la creació i gestió de fideïcomisos i fundacions. Aquest servei assegura que el patrimoni es transfereixi de manera eficient a les generacions futures i es protegeixi contra riscos legals i fiscals.

Administració d’actius i béns

L’administració d’actius inclou la gestió de propietats immobiliàries, béns personals valuosos i avaluacions periòdiques. Aquest servei garanteix que tots els actius es gestionin de manera eficient i es maximitzi el seu valor.

Assessoria fiscal i legal

L’assessoria fiscal i legal és essencial per a optimitzar la càrrega tributària i assegurar el compliment normatiu. Els assessors legals ajuden en l’estructuració de negocis, contractes i la protecció d’actius, mentre que els assessors fiscals desenvolupen estratègies per a minimitzar impostos.

Serveis de comptabilitat i reportis financers

Portar una comptabilitat precisa i preparar informes financers detallats són funcions clau del family office. Això inclou la preparació de pressupostos i pronòstics, auditories internes i la producció d’informes financers regulars que proporcionen una visió clara de l’estat financer de la família.

Serveis personalitzats i d’estil de vida

A més dels serveis financers, un family office pot oferir serveis personalitzats com l’organització de viatges, gestió d’esdeveniments, educació i capacitació per als membres de la família, i serveis de concierge. Aquests serveis milloren la qualitat de vida de la família i permeten una gestió integral de totes les seves necessitats.

Crear un family office és un procés complex que requereix una planificació acurada i una execució estratègica. Des de la definició d’objectius fins a la selecció de l’estructura legal i la implementació de serveis personalitzats, cada pas és crucial per a assegurar l’èxit i l’eficiència del family office. Amb una base sòlida i un enfocament integral, un family office pot preservar i fer créixer el patrimoni familiar, proporcionant seguretat i tranquil·litat al llarg de les generacions.

Si necessites una consultoria o assessorament, posa’t en contacte amb els nostres experts.