Gutiérrez Pujadas & Partners

gutierrez-pujadas-asesoria

Aprovació de les autoliquidacions rectificatives

sistema tributario

L’aprovació d’autoliquidacions rectificatives marca un canvi significatiu en el sistema tributari, ara permetent un enfocament únic per a corregir autoliquidacions, en reemplaçament del sistema dual d’autoliquidació complementària i sol·licitud de rectificació.

Entenent la Limitació de l’Exempció sobre Dividends en Imposts de societats

Dividendos en Impuestos sobre Sociedades

En el complex món dels imposts de societats, és crucial mantenir-se al corrent dels canvis reguladors i entendre com afecten les empreses en l’àmbit internacional. Un dels temes que ha generat un debat significatiu en els últims temps és la limitació de l’exempció sobre els dividends. En aquest article, explorarem què significa aquesta limitació i com pot afectar les empreses.

Tributació de Societats Hòlding en Dividends i Plusvàlues de Filials

Tributación de sociedades holding

Les societats hòlding exerceixen un paper crucial en l’estructura empresarial, permetent a les companyies gestionar eficientment les seves filials. Un dels aspectes més rellevants per a aquestes societats és la tributació en relació amb els dividends i plusvàlues generades per les seves filials. En aquest article, explorarem els aspectes clau d’aquest tema i com les societats hòlding poden optimitzar la seva posició fiscal.

Accions estratègiques per a optimitzar la liquidació de l’impost sobre la renda de persones físiques (IRPF) abans del tancament fiscal de 2023

Estrategia para IRPF

En consideració a la imminent clausura de l’exercici fiscal de 2023, es presenta la present exposició amb la finalitat de recordar als contribuents una sèrie de mesures que poden implementar per a disminuir la seva liquidació de l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF). Aquestes accions, sustentades en la normativa vigent i amb un enfocament tècnic, abasten diverses àrees fiscals, cadascuna amb les seves particularitats i potencialitats de benefici.

Com evitar la desigual tributació de la riquesa en les comunitats autònomes?

tributación en las comunidades

El sistema tributari a Espanya, amb les seves peculiaritats regionals, sovint dona lloc a diferències significatives en la tributació de la riquesa entre comunitats autònomes. Aquestes disparitats poden ser objecte de debat i preocupació. En aquest article, explorarem les opinions dels economistes del Registre d’Economistes Assessors Fiscals (REAF) sobre com abordar aquesta qüestió i aconseguir una major igualtat en la tributació de la riquesa en tot el país.